Alçament d’actes prèvies als termes municipals de Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna i Xeraco

Posted on 7 novembre 2005 by valldigna.
Categories: General.

Títol inserció:

F) EXPROPIACIONS
1. ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria d’Infraestructures i Transport

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2005, del conseller d’Infraestructures i Transport, per la qual es convoca l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del projecte d’instal·lacions nova línia 132 kV doble circuit, Vilanova.Gandia, tram 2, entre el suport núm. 56 i el suport núm. 90, així com altres actuacions complementàries consistents en les desviacions de la línia a 66 kV Alzira-Tavernes-Gandia i la línia a 132 kV Alzira-Gandia, als termes municipals de Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna i Xeraco, a la província de València (exp. ATLINE/2004/390/46; ATLINE/2004/808/46; JUEXPR. 2005/27). [2005/X12588]

V. ALTRES ANUNCIS DOGV núm. 5142 , de 24.11.2005

[@more@]

Títol inserció:

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2005, del conseller d’Infraestructures i Transport, per la qual es convoca l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del projecte d’instal·lacions nova línia 132 kV doble circuit, Vilanova.Gandia, tram 2, entre el suport núm. 56 i el suport núm. 90, així com altres actuacions complementàries consistents en les desviacions de la línia a 66 kV Alzira-Tavernes-Gandia i la línia a 132 kV Alzira-Gandia, als termes municipals de Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna i Xeraco, a la província de València (exp. ATLINE/2004/390/46; ATLINE/2004/808/46; JUEXPR. 2005/27). [2005/X12588]

Text de la inserció:


RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2005, del conseller d’Infraestructures i Transport, per la qual es convoca l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del projecte d’instal·lacions nova línia 132 kV doble circuit, Vilanova–Gandia, tram 2, entre el suport núm. 56 i el suport núm. 90, així com altres actuacions complementàries consistents en les desviacions de la línia a 66 kV Alzira-Tavernes-Gandia i la línia a 132 kV Alzira-Gandia, als termes municipals de Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna i Xeraco, a la província de València (exp. ATLINE/2004/390/46; ATLINE/2004/808/46; JUEXPR. 2005/27). [2005/X12588]
Per Resolució, de la Direcció General d’Energia, de 29 de juliol de 2005, s’ha autoritzat, declarat la utilitat pública i aprovat l’execució de les instal·lacions corresponents al projecte nova línia 132 kV doble circuit, Vilanova – Gandia, tram 2, entre el suport núm. 56 i el suport núm. 90, així com altres actuacions complementàries consistents en les desviacions de la línia a 66 kV Alzira-Tavernes-Gandia i la línia a 132 kV Alzira-Gandia, als termes municipals de Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, i Xeraco, a la província de València, prèvia la corresponent informació pública. La dita
declaració[Próximo Hit] [Hit Anterior]d’utilitat[Próximo Hit] [Hit Anterior]pública d’acord amb el que disposa l’article 54 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i l’article 149 del Reial Decret 1.955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, porta implícita la necessitat ocupació dels béns i dels drets afectats i implica la urgent ocupació d’estos, i els és d’aplicació el procediment d’urgència que determina l’article 52 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954.
En virtut d’això, el conseller d’Infraestructures i Transports, en compliment del que disposa el mencionat article 52 de la Llei d’Expropiació Forçosa, ha resolt convocar als titulars dels béns i dels drets afectats perquè compareguen en els ajuntaments on radiquen les finques afectades, segons el calendari establit en l’annex d’esta resolució, com a punt de reunió per a, de conformitat amb el procediment que establix el precitat article, dur a terme l’alçament de les actes prèvies a l’ocupació i, si procedira, el de les d’ocupació definitiva.
Tots els interessats, així com les persones que siguen titulars de qualssevol classe de drets i d’interessos sobre els béns afectats, hauran d’acudir personalment o representats per persona degudament autoritzada, i aportar els documents acreditatius de la seua titularitat i l’últim rebut de la contribució, i podran estar acompanyats dels seus pèrits i d’un notari, si ho estimen oportú, amb les despeses a càrrec seu.
L’alçament d’actes tindrà lloc els pròxims dies 10, 11 i 12 de gener de 2006, a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, el dia 11 a l’Ajuntament de Xeraco, el 13 de gener a l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna i el 16 i 17 de gener a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
L’orde d’alçament d’actes es comunicarà a cada interessat per mitjà de l’oportuna cèdula de citació, i la relació de titulars convocats es troba en el tauler d’edictes de l’ajuntament assenyalat i al final d’este anunci.
És de significar que esta publicació es realitza, igualment, als efectes que determina l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts, amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s’haguera pogut realitzar.
En l’expedient expropiatori, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, assumirà la condició de beneficiària.